Administracja 22 754 42 02

biuro@przychodniakonstancin.pl

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-510) przy ul. Warecka 15 A (dalej „Administrator”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych droga elektroniczną poprzez iod@przychodniakonstancin.pl

I. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych w których to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar ochrony zdrowia, a w szczególności:
 2. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 3. ustawy o ustawy o działalności leczniczej
 4. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 5. ustawy o służbie medycyny pracy
 6. inne przepisy szczególne, regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W trakcie świadczenia usług medycznych prowadzimy Państwa dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy dotyczą:

 1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

 

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej zgody indywidualnej. W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej, w zakresie i celu w niej określonym. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 II. Okres przechowywania danych

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

III. Odbiorcy danych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń, innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (NFZ i inni płatnicy publiczni, ZUS, KRUS).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym.

Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Konsekwencją odmowy podania Państwa danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

Skip to content