Administracja 22 754 42 02

biuro@przychodniakonstancin.pl

INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) i jego późniejszymi zmianami informujemy, że:

  • SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie udziela teleporad drogą telefoniczną. 
  • Teleporada – jak podnosi NFZ – jest udzielana w jednym z dwóch terminów. Powinna odbyć się nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście. Druga opcja, to termin późniejszy, jeśli został ustalony w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
  • Osobą udzielającą teleporadymoże być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
  • Terminy teleporad ustalane są telefonicznie przez pracowników Rejestracji SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie (ul. Warecka 15A tel. 22 756 46 93, ul. Pocztowa 6 22 754 42 02, WOZ Słomczyn tel. 22 754 43 61, WOZ Opacz 22 754 31 70). Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady przez osobę udzielającą teleporady.
  • Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym.
  • W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.
  • W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w systemie teleinformatycznym przychodni należących do SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie, a pacjent zobowiązany jest do ponownego skontaktowania się z Rejestracją i umówienia terminu wizyty.
  • W myśl nowych regulacji, lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy pacjent nie wyraża zgody na teleporadę; cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy; istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, a także gdy dziecko nie ma jeszcze 6 lat. W formie teleporady nie może też odbyć się pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych w deklaracji wyboru.

Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń badań dodatkowych (dodatkowe badania laboratoryjne wykonywane są w przychodniach SPZZOZ po umówieniu się na konkretny termin w Rejestracji. Badania obrazowe wykonywane są na zlecenie lekarza we wskazanym miejscu po umówieniu telefonicznym CKR (22) 703 07 36), informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (kontakt z Rejestracją)


Jak działa e-recepta (KLIK)

Jak działa e-skierowanie (KLIK)

Zlecenia na wyroby medyczne (KLIK)

Badania dodatkowe (KLIK)

Skip to content