Administracja 22 754 42 02

biuro@przychodniakonstancin.pl

Deklaracja dostępności strony przychodniakonstancin.pl

SPZZOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej przychodniakonstancin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego przychodniakonstancin.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.06.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.06.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – adres poczty elektronicznej biuro@przychodniakonstancin.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 

Przychodnia Rejonowa nr 1, ul Warecka 15A,  05-510 Konstancin-Jeziorna

Na teren przychodni prowadzą 2 bramy – od ul. Wareckiej oraz od ul. Żółkiewskiego. Do budynku prowadzą 3 wejścia dla Pacjentów – od strony ul. Wareckiej do gabinetu ginekologicznego, po lewej stronie budynku do poradni dziecięcej, a po prawej wejście do poradni dla dorosłych. Do wejść do poradni dziecięcej oraz do poradni dla dorosłych prowadzą pojedyncze stopnie. Przy poradni dla dorosłych znajduje się podjazd dla wózków.

Rejestracja dla dorosłych znajduje się po prawej stronie od wejścia do poradni dla dorosłych. Rejestracja dla dzieci znajduje się na wprost wejścia do poradni dziecięcej.

Wszystkie pomieszczenia dla Pacjentów dostępne są dla wózków.

W przychodni nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przychodni nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Przychodnia Rejonowa nr 1, ul Pocztowa 6,  05-520 Konstancin-Jeziorna

Na teren przychodni prowadzą 1 brama – od ul. Pocztowej. Do budynku prowadzą 2 wejścia dla Pacjentów – pierwsze do poradni dziecięcej, drugie do poradni dla dorosłych i poradni stomatologicznej. Do drugiego wejścia prowadzą pojedyncze stopnie. Przy oby wejściach znajdują się podjazdy dla wózków.

Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia do poradni dla dorosłych.

Wszystkie pomieszczenia dla Pacjentów na parterze dostępne są dla wózków. Gabinet stomatologiczny znajduje się na piętrze.

W przychodni jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przychodni nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


WOZ Opacz, Opacz 8, 05-520

Na teren przychodni prowadzi 1 brama oraz 1 furtka (są od siebie oddalone). Do budynku prowadzi 1 wejście dla Pacjentów – na wprost od furtki. Do budynku nie prowadzi podjazd dla wózków.

Rejestracja znajduje się na wprost od wejścia.

Wszystkie pomieszczenia dla Pacjentów nie są dostępne dla wózków.

W przychodni nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przychodni nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


WOZ Słomczyn, ul. Wilanowska 277, 05-520 Słomczyn

Na teren przychodni prowadzi 1 brama – od ul. Wilanowskiej. Do budynku prowadzi 1 wejście dla Pacjentów – od strony ul. Wilanowskiej. Znajduje się przy nim podjazd dla wózków.

Rejestracja znajduje się na wprost od wejścia.

Wszystkie pomieszczenia dla Pacjentów dostępne są dla wózków.

W przychodni nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przychodni nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content